• Převod členských práv a povinností

  Hlavní zásady:

  • převod nepodlehlá souhlasu orgánů družstva
  • převodem přechází veškerá práva a povinnosti spojené bytem na nového nabyvatele
  • při společném členství manželů musí s převodem souhlasit oba manžele
  • převodem vzniká novým nabyvatelům – manželům společné členství v družstvu a společný nájem
  • poplatek za převod činí 4 000,-Kč + DPH , u příbuzných v řadě přímé 500,-Kč + DPH

  Doporučený postup:

  1. Vyhotovení a předložení smlouvy o převodu – doporučujeme zpracování družstvem – úspora nákladů (vyhotovení smlouvy v rámci poplatku),k dispozici veškeré informace o bytě,včetně informace o případných závazcích vázaných na byt – zpracování smlouvy dojednat na tel.č.: 379724561 – 2 ( pí.Halamová)
  2. Smlouva zpracována ve 4 vyhotoveních ,na jednom vyhotovení pro družstvo musí být ově- řené podpisy všech účastníků smlouvy.
  3. Po předání smlouvy s ověřenými podpisy a úhradě poplatku,bude vyhotovena pro nového uživatele nájemní smlouva.
 • Pronájem družstevního bytu (části bytu)

  Hlavní zásady:

  • pronájem podlehlá souhlasu předsedy představenstva
  • schválená délka pronájmu max.5 let – po uplynutí této doby lze uzavřít novou smlouvu
  • pronájem cizímu státnímu příslušníkovi musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou uživa- telů bytů v domě
  • při společném členství manželů musí s pronájmem souhlasit oba manžele
  • poplatek za pronájem činí 4 000,-Kč + DPH,u příbuzných v řadě přímé 500,-Kč + DPH

  Doporučený postup:

  1. Vyhotovení a předložení smlouvy o pronájmu – doporučujeme zpracování družstvem – – úspora nákladů (vyhotovení smlouvy v rámci poplatku),k dispozici veškeré informace o bytě zpracování smlouvy dojednat na tel.č.: 379724561 – 2 (pí.Halamová)
  2. Smlouva zpracována ve 3 vyhotoveních,na jednom vyhotovení pro družstvo musí být ověřené podpisy všech účastníků smlouvy.
  3. Po odsouhlasení předsedou představenstva a úhradě poplatku,obdrží pronajimatel od družstva písemný souhlas s pronájmem.
 • Výměna bytu

  Hlavní zásady:

  • výměna podléhá souhlasu předsedy představenstva
  • pokud jde o výměnu družstevního bytu a bytu jiného vlastníka,musí se stát nový nájemce členem družstva,v případě manželů společnými členy družstva (převod členských práv a povinností)
  • při společném členství,musí s výměnou souhlasit oba manžele
  • poplatek za výměnu bytu činí 1 000,-Kč + DPH,u příbuzných v řadě přímé 500,-Kč + DPH

  Doporučený postup:

  1. Vyhotovení a předložení dohody o výměně – doporučujeme zpracování družstvem – úspora nákladů (vyhotovení smlouvy v rámci poplatku),k dispozici veškeré informace,vč.informace o přípa- dných závazcích vázaných na byt – zpracování smlouvy dojednat na č.tel.:379724561 – 2 (pí.Halamová)
  2. Při výměně družstevního bytu a bytu jiného vlastníka, předložit souhlas majitele bytu s výměnou.
  3. Úhrada poplatku za výměnu bytu a odsouhlasení výměny předsedou představenstva
  4. Vypracování nájemní smlouvy pro nového uživatele bytu.
 • Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví člena

  Hlavní zásady:

  převod se řídí dle zák.č.72/1994 Sb.,jeho novel a dodatků
  převod lze uskutečnit jen na člena (společné členy) družstva
  převod se provádí k 30.6. a 31.12. každého roku

  Doporučený postup:

  Zaslat žádost o převod na družstvo – vzor žádost v odkazu tiskopisy
  Vyhotovení smlouvy o převodu – zajistí družstvo
  Výzva družstva členovi k převzetí smlouvy o převodu v 6 vyhotoveních
  Podpis smluv členem družstva – na dvou smlouvách ověření podpisy a vrácení všech smluv družstvu
  Úhrada zůstatku úvěru poskytnutého na výstavbu bytu a případných dalších závazků do 15.5. nebo 15.11.na účet družstva.
  Družstvo uhradí mimořádnou splátku úvěru k 30.6. nebo 31.12. bance
  Po obdržení potvrzení o úhradě úvěru od banky,vloží družstvo smlouvy do kat.nemovitosti.
  Po zapsání převodu do kat.nemovitostí,obdrží uživatel bytu od KN 1x smlouvu o převodu.

  Přiznání daní spojených s převodem:

  Darovací daň – vyplní se jen tiskopis o ani darovací – daň se neplatí,protože převod je ze zákona od daně osvobozen,ale přiznání se musí provest. U pozemků získaných od jiných vlastníků než státu se darovací daň přiznává.
  Daň z nemovitosti – při převodu bytu k 30.6. přiznání daně k 1.1. následujícího roku při převodu bytu k 31.12. přiznání daně k 1.1.dalšího roku (např. Převod k 31.12.2006 – daň k 1.1.2008)