Naše služby

Ekonomická

Technická

BOZP -PO

Právní

Teplo

Jednorázové úkony

Test


Oblast ekonomická

 • Kompletní vedení účetní agendy, zúčtování všech účetních položek podle středisek
 • Likvidace faktur po účetní stránce
 • Zpracování a předložení čtvrtletních výsledků hospodaření středisek
 • zpracování a vyhotovení všech požadovaných výkazů, výsledovky, rozvahy pro středisko, případně zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob
 • Zpracování měsíčních předpisů záloh za služby a dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy
 • Zpracování inkasa, vč. změn, ohlašování změn měsíčního předpisu jednotlivým uživatelům bytů, kontrola placení měsíčního předpisu jednotlivým uživatelům bytů, kontrola placení měsíčního předpisu, upomínky neplatičům
 • Příprava podkladů pro soudní řízení
 • Zpracování mezd a odměn členům společenství a odměn vyplácených na základě dohody o provedení práce, pracovní činnosti a pod
 • Roční vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením

Oblast technická

 • Zajištění drobných oprav společných částí domu dle požadavku vlastníků
 • Zajištění větších oprav a rekonstrukcí společných částí domu (podklady k výběru firmy, inženýrská činnost)
 • Provádění technických kontrol společných prostorů a příprava ročního plánu potřeb oprav na požádání
 • Likvidace faktur za provedené opravy po věcné stránce
 • Zajištění výměny a certifikace bytových vodoměrů, zpracování podkladů pro vyúčtování
 • Zajištění nádob na domovní odpad, likvidace faktur, zpracování podkladů pro vyúčtování

Oblast v bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany

 • Zajištění veškerých předepsaných revizí a kontrol elektro, hromosvodů, plynovodů, tlakových nádob atd. Vedení plánu a evidence provedení těchto revizí a kontrol
 • Zpracování výsledků revizí a kontrol, vypracování návrhu na odstranění závad a projednání se společenstvím

Oblast právní evidence

 • Zpracování smluv s dodavateli prací na údržbu a opravy
 • Zajištění uzavření a kontrol smluv s dodavateli energií
 • Zajištění záležitostí spojených s pojištěním domu (pojistná smlouva, vyřizování a likvidace pojistných událostí)
 • Zpracování soudních žalob, zajištění zastupování u soudu
 • Zastupování společenství při jednání s dodavateli o smluvním plnění, nedostatcích v plnění, stanovení ceny a pod
 • Vedení příslušné evidence členů společenství, provádění všech změn v souvislosti se změnou uživatelů bytů a nebytových prostorů

Oblast tepelného hospodářství

 1. Kotelny provozované dodavateli
  • kontrola cen a plnění smluvních závazků
  • projednání a zajištění poruch v dodávce tepla a TUV
  • zajištění odečtu tepla a TUV a zpracování podkladů pro roční vyúčtování
 2. Domovní kotelny
  • zpracování hlášení o poplatku za znečištění ovzduší
  • proškolení topičů
  • vedení spotřeby paliv a kontrola dodávek

Jednorázové úkony pro společenství vlastníků

Jsou to úkony pro společenství vlastníků, která nemají s SBD Domažlice uzavřenu smlouvu o správě.

Například se jedná o:

 • Zpracování stanov pro společenství vlastníků
 • Založení společenství vlastníků, organizace prvozápisu, změn statutárních orgánů, přijetí změn stanov od svolání shromáždění až po zápis do veřejného rejstříku/zanesení do Sbírky listin